Hoogbouw met grote kraan. Nog wel in beginstadium. Kraan staat in opkomende zon.

Algemene voorwaarden kantoor Mr. Ing. J.J. van de Vijver

Hieronder volgt nadere informatie over :

  • Algemene Voorwaarden
  • AVG
  • Klachtenregeling
  • Financiën

Algemene voorwaarden


Op de dienstverlening van het kantoor Mr. Ing. J.J. van de Vijver, Advocaat &  Mediator in de Bouw, zijn van toepassing de onderstaande algemene voorwaarden waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. Op aanvraag worden deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

1 .Mr. Ing. J.J. van de Vijver, Advocaat & Mediator in de Bouw, hierna: het Kantoor, is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het Kantoor van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door het Kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis, echter onverminderd het hierna bepaalde. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in de betreffende zaak in 6 (zes) maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond in rekening is gebracht, met een maximum van EUR 25.000,-

2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De resultaten van toepassing en gebruik van de door het Kantoor verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van het Kantoor vallen. Ofschoon de opdracht door het Kantoor naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan het Kantoor geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

3. Het Kantoor beschouwt alle opdrachten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

4. De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. De opdrachtgever vrijwaart het Kantoor tegen aanspraken/vorderingen van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, verband houdende met door het Kantoor ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

6. Het Kantoor zal bij de selectie van derden die (een deel van) de opdracht uitvoeren, zorgvuldigheid betrachten. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

7. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Het Kantoor gaat ervan uit, en bedingt zo nodig hierbij, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.

8. De kosten van uitvoering van de opdracht door het Kantoor omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.

9. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door het Kantoor wordt vastgesteld en, ook tijdens de duur van de opdracht, kan worden gewijzigd, één en ander tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

10. De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door het Kantoor ten behoeve van de opdracht(gever) zijn gemaakt.

11. Het Kantoor kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden gestart. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

13. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

14. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.

15. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan het Kantoor de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

16. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor het Kantoor werkzaam zijn (geweest), met inbegrip van hun erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden.

17. Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens het Kantoor in verband met een gebeurtenis, vervallen uiterlijk na één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

18. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever van het Kantoor.

19. Het Kantoor beschikt niet over een interne klachtenregeling.

20. De rechtsverhouding tussen Het Kantoor en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Leeuwarden.

AVG


Privacyverklaring Mr Ing J.J. van de Vijver, advocaat & mediation in de Bouw, Sud 13 (8711 CR) Workum
Hierna te refereren als: het kantoor.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking var persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens
kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0515-854283 of e-mail : info@jjvandevijver.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Het kantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Dossier
Indien u een opdracht verstrekt, worden de persoonsgegevens van u en – in geval van een mediation – van de andere partij(en) in uw zaak door het kantoor geadministreerd. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om
persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de aan de orde gestelde kwestie kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de advocaat of mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact
Indien u contact met ons opneemt per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer} en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Dossier
Het kantoor gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht tot behandeling van een zaak of – in geval van een mediation – ter behandeling van de mediaton. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden – vooral tijdens een mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is) – vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door opdrachtverlening aan kantoor.  U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Het kantoor mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Het kantoor kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact
De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het
kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Dossier
Wij bewaren het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende tien jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan tien jaar, bijvoorbeeld indien kantoor van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die het kantoor verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan het Kantoor
heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van het kantoor de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft het Kantoor een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.
Indien u, of een andere partij die betrokken was bij de zaak cq kwestie, een klacht tegen het Kantoor indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Nederlandse Orde van
Advocaten of – in geval van een mediation – de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door alle instanties vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en
organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (“recht op vergetelheid”).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Klachten


Indien een cliënt een klacht heeft over de wijze waarop Mr. Ing. J.J. van de Vijver zijn werkzaamheden in het kader van de behandeling heeft vervuld, wordt de betreffende cliënt verzocht de klacht met toelichting, schriftelijk bij kantoor in te dienen.

Het kantoor zal elke klacht in behandeling nemen en binnen uiterlijk twee weken na dagtekening van de brief waarmee de klacht is ingediend, op de klacht reageren.

Het kantoor kan besluiten de klager uit te nodigen voor een gesprek danwel de klacht schriftelijk af te doen.

In geval de klager niet tevreden is over de uitkomst van de behandeling van de klacht door het kantoor, is de rechtbank Noord-Nederland bevoegd om van een eventuele rechtsvordering kennis te nemen.

Het kantoor is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Financiën

Het kantoor Mr. Ing. J.J. van de Vijver werkt uitsluitend op basis van betaling van facturen direkt op het bankrekeningnummer (derhalve geen betalingen in contanten). Het kantoor beschikt niet over een derden geld rekening.